Historika
Contact us
English

Naturum:

Namnet ”naturum”, som skall stavas med ett ”r” och litet ”n” i början, är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. För att få använda namnet naturum måste Naturvårdsverket godkänna utställningens innehåll. Olika naturum har sina specialinriktningar – allt för att locka till upplevelser i traktens natur och kultur. Det finns idag ca 27 naturum i Sverige. De första, bl a på Omberg, tillkom 1973. Naturum ska berika naturupplevelsen – inte ersätta besöket i naturen.

Ägare:

Torpöns Hembygdsförening äger naturum Sommen. Föreningen består av ca 250 medlemmar, vilka är bofasta (ca 65 personer bor på ön), sommarboende, utflyttade och andra intresserade av Torpön. Det är en aktiv förening som anordnar tipspromenader, kulturvandringar och andra sammankomster kontinuerligt under året.

Idé:

Tanken var att skapa ett besöksmål för att förlänga turistsäsongen och därmed stödja all turistisk verksamhet i hela Sommenbygden. Lars Saxholm som arbetade på Ydre kommun lanserade idén redan 1996. Olika lösningar diskuterades sedan fram och tillbaka tills 2001, då de flesta bitar äntligen föll på plats.

Syfte och målsättning:

Sjön Sommen är klassad som riksintressant klarvattensjö.

Genom att visa en blandning av bygdens natur och kultur åskådliggörs:

1. Det stora värdet sjön hade som transport- och kommunikationsled fram till mitten av 1900-talet.

2. Sjöns möjligheter för dagens behov av rekreation och upplevelser.

3. Hur man genom att hänsynsfullt nyttja sjön med omgivningar, på bästa sätt, skyddar naturen och bevarar den höga vattenkvalitén för framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen är att visa besökaren:

Sjön Sommens stora betydelse för traktens befolkning

– förr – nu – i framtiden.

Utställningsbyggnad:

Idén till byggnadens utseende kommer från en notbod som finns på Björkevik, Torpön. Arkitekt är Urban Tordsson. Konstruktionen är två båthus-liknande byggnader som går ut över vattnet med bryggor runt om. Den ena är utställningslokal och i den andra ligger den gamla, 30 ton tunga, vedpråmen upplagd. Genom att byggnadens golv ligger endast 1 dm över ytan vid högvatten och väggarna är helt glasade mot sjön får man känslan av att vara på en båt.

Utställningsinnehåll:

Hur utställningen skulle exponeras var vid projektets start inte fastlagt. Genom olika idéer från arbetsgrupp och experter växte de olika delarna fram under arbetets gång. Många ämnen blir endast ytligt berörda men genom årliga temautställningar framöver finns det möjlighet till fördjupning .

Utställningens delar, som alla har anknytning till vattnet och sjön, är bl a dessa:

Modell (topografisk) av sjön Sommen i skala 1:8000.

I anslutning till denna finns två pekdatorer med fördjupning i ord och bild, några med ljud eller lysdioder på modellen. Ämnesgrupperna är bl.a.: Sjöns uppkomst, flora, fauna, sjöfart, naturreservat och fågelskydd, kärr och mossar, båtar och transporter, industrihistoria, våra förfäder och fornlämningar, befolkningsutveckling, turism och fritid, muséer och hembygdsgårdar, skrönor och sägner, kyrkor, gårdar vid Sommen, dramatiska händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvarium med sjön Sommens fiskar, åttakantigt ca 7 m3 med en ö i mitten.

 

Här visas så många av sjöns arter som möjligt.

Fiskehörna där gamla fiskredskap visas i anslutning till ett mindre akvarium.

Bergsbrant som visar hur många berg stupar brant ner i sjön.

Strandlandskap med en del fåglar och växter.

Större utställningsskärmar med ämnen som : Båtar, transporter, geologi, Urkon.

Ö med fiskgjusebo

Skärmutställning med olika teman

Bibliotek med sköna fåtöljer för fördjupning i natur-, kultur-, miljö- eller Sommenfrågor.

Pråmen, den enda av sjöns många pråmar som finns bevarad, är i sig ett utställningsföremål. Den är byggd 1920 och renoverades på 50-talet och 1994. Den användes som fraktpråm till ca 1970 och därefter som attraktion för dans, underhållning och servering. Den är sjöns största fartyg, 25 m lång och 5,5 m bred. Pråmen är bevarad i ursprungligt skick och kan, liksom tidigare, användas som samlingslokal med upp till 100 sittplatser. Kontakt till naturum har man genom skjutbara glas in till utställningen, där den också utgör en del av väggen.

Övrigt:

I anslutning till naturum finns vandringsleder (Östgötaleden) både på Torpön och på Blåvikssidan. På Torpöns södra udde finns ett naturreservat med en restaurerad kolarplats som är i bruk nästan varje höst. Den snart hundraåriga vedeldade ångbåten Boxholm II, med sin originalmotor, har sin angöringsplats i direkt anslutning till naturum. Därmed blir den en integrerad del av naturums kulturhistoriska utställning när den lägger till.

Kostnad:

Total kostnad för projektet var cirka 3,4 miljoner. Byggnaden, på nära 300 kvm, inkl. grundläggning med undervattensgjutning och upptagning av pråmen, stod för 1,9 miljoner. Projektet kan anses ha en lågbudgetprofil utan extravaganser.

Finansiering:

Huvudsponsor var sparbankstiftelsen ALFA som bidrog med en miljon. Utan detta utlovade bidrag, som funnits med under alla de år planeringen pågått, hade projektet troligen lagts ner. EU mål 2 södra har anslagit ca 1,1 miljoner.

I övrigt har landsting, kommunerna runt sjön, länsstyrelsen samt ett antal företag gett bidrag. Ett stort antal privatpersoner har också velat ge ekonomiskt stöd till projektet. Föreningens medlemmar har bidragit med ca 1500 – 2000 timmar ideellt arbete. Bemanning och tillsyn har också de första åren skett helt ideellt av medlemmarna.

Arbetsgrupp:

En av hembygdsföreningen utsedd arbetsgrupp, tillsammans med Lars Saxholm, Ydre kommun, ansvarade för projektets genomförande. Gruppens medlemmar tog fram ett stort bakgrundsmaterial. Som utställningsansvarig konsult anlitades Roland Törnquist, Modell & Utställningsteknik. Denne svarde till största delen för uppbyggnaden av utställningen. Temautställningarna har bland annat utförts av Kate Meurling.

 

 

FAKTA OCH HISTORIK OM NATURUMPROJEKTET

 

 

Naturvårdsverket genomförde 2008 en besökarundersökning i landets naturum. Naturums Sommens resulrat i denna undersökning hittar du här.